صفحه اصلی / تنظیم شرایط محیطی

تنظیم شرایط محیطی

بررسی ابنیه سنتی ایران

بررسی ابنیه سنتی ایران

تنظیم شرایط محیطی موضوع : بررسی ابنیه سنتی ایران منطقه آسایش منطقه ی آسایش وضعیتی است که در آن دمای بدن انسان ثابت بماند . رسیدن به این وضعیت به ۲ عامل بستگی دارد : –متابولیک شخص –عناصر اقلیمی: -تابش ...

ادامه متن »