صفحه اصلی / طراحی فنی ساختمان

طراحی فنی ساختمان

طراحی فنی ساختمان دوطبقه

ترسیم فنی ساختمان دو طبقه

طراحی فنی ساختمان موضوع: ساختمان دوطبقه طراحی فنی به منظور آشنایی دانشجو با نقشه های سازه ای، تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و در کل برای آشنایی با جزئیات ساختمانی و اجرایی تمامی قسمت ها در ساختمان است.  تمامی جزئیات مربوط به این پروژه که برای ارائه مورد ...

ادامه متن »

پروژه طراحی فنی ساختمان مدرسه دو طبقه

طراحی فنی ساختمان

طراحی فنی ساختمان موضوع: مدرسه دو طبقه طراحی فنی به منظور آشنایی دانشجو با نقشه های سازه ای، تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و در کل برای آشنایی با جزئیات ساختمانی و اجرایی تمامی قسمت ها در ساختمان است.  تمامی جزئیات مربوط به این پروژه که برای ارائه ...

ادامه متن »