صفحه اصلی / آرشیو تگها: "سازه های کابلی"

آرشیو تگها: "سازه های کابلی"

سازه های کابلی

سازه های کابلی

سازه های کابلی:سازه هایی هستند که در آنها اعضای اصلی باربر بارهای وارده به شکل تنش های کششی و بدون اعمال فشار یا خمش به پی یا تکیه گاه منتقل می کنند ابعاد سطح مقطع وطرز ساخت قطعات تشکیل دهنده این گونه سازه ها چنان است که صلابت برش و خمش ومقاومت کمانش آنها قابل اغماض است

ادامه متن »